วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านห้วยคัง "จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย สร้างสิ่งหลากหลายแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม ก้าวนำประชาธิปไตย ใฝ่พัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง"

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ มุ่งสู่ความเป็นสากล
5. จัดระบบดูแลและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
6. ส่งเริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านห้วยคัง
7. พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
8. สร้างความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยคัง
9. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนบ้านห้วยคังเป็นฐาน และยึดหลักธรรมาภิบาล
Comments